Bliv leverandør

- og hjælp os med at hjælpe dig og miljøet.

Horsens Bioenergis anlæg producerer biogas på en biomasse, der består af husdyrgødning (hovedsagligt gylle) og organisk affald. Gyllen hentes af anlæggets lastbiler på lokale gårde beliggende inden for en radius på 10-15 kilometer og leveres tilbage som afgasset gylle. Den afgassede gylle har en højere udnyttelsesprocent og en række andre fordele for leverandørerne og nærmiljøet:

  • Færre lugtgener - afgasset gylle lugter betydeligt mindre, og lugten aftager hurtigere.
  • Planter optager næringsstofferne i afgasset gylle bedre, hvilket giver et højere udbytte i marken.
  • Effektiv mineralisering af kvælstofindholdet som øger plantetilgængeligheden.
  • Den bedre udnyttelse af kvælstof og fosfor reducerer udvaskning og dermed forureningen af grundvand og recipienter.
  • Afgasset gylle er tyndere og infiltreres hurtigere i jorden.
  • Mindre handelsgødningsforbrug til gavn for landmandens økonomi og ressourceanvendelsen.
  • Omfordeling af gylle - løser eventuelle harmoniproblemer på smidig og omkostningseffektiv vis.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du kan blive leverandør til anlægget, er du velkommen til at kontakte konsulent Klaus D. Johansen på kdj@horsensbioenergi.dk eller telefon 4030 1538.

bubble